General Master Plans PDF Print E-mail
Thursday, 03 March 2011

Planul Urbanistic General (PUG-ul) este documentul principal cu caracter de reglementare specifica a dezvoltarii urbanistice a unei localitati (acoperind toate functiunile: locuire, servicii, productie, circulatie, spatii verzi, institutii publice, etc.) care reglementeaza conditiile de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a unitatii teritorial-administrative.

 

Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza situatiei existente, reglementarile de amenajare si dezvoltare a teritoriului si regulamentul local de urbanism care stabileste regulile de implementare a PUG. In acelasi timp, PUG-ul stabileste norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile.

 

Existenta unui PUG la nivel local asigura abordarea durabila a urmatoarelor probleme:

-       Situatia actuala de dezvoltare  a localitatii

-       relatiile localitatii cu teritoriul administrativ raional si nationala

-       potentialului natural, economic si uman si oportunitatile de valorificare

-       stabilirea si delimitarea teritoriului intravilan;

-       organizarea retelei stradale, reorganizarea si dezvoltarea cailor de comunicatie;

-       zonificarea functionala a terenurilor;

-       organizarea urbanistic-arhitecturala in functie de caracteristicile structurii urbane;

-       statutul juridic si circulatia terenurilor

-       stabilirea si delimitarea zonelor construibile;

-       stabilirea si delimitarea zonelor functionale;

-       stabilirea si delimitarea zonelor cu interdictie temporara si definitiva de construire;

-       stabilirea si delimitarea zonelor protejate;

-       modernizarea si dezvoltarea echiparii edilitare;

-       evidentierea detinatorilor terenurilor si a modului de circulatie juridica a terenurilor;

-       delimitarea suprafetelor pe care se preconizeaza realizarea de proiecte investitionale.

 

IDU presteaza servicii de elaborare a PUG in conformitate cu Metodologia de elaborare a PUG-urilor elaborat de Institute for Housing and Urban Development din Rotterdam (Olanda) aplicabil in elaborarea PUG-urilor in tarile din Uniunea Europeana.

 

IDU a participat la elaborarea PUG-urilor pentru urmatoarele localitati:

-       Municipiul Chisinau

-       Orasul Telenesti

-       Orasul Singera

-       Comuna Truseni

-       Comuna Gratiesti

-       Comunele Trebujeni, Morovaia, Butuceni si Completul istorico-cultural “Orheiul Vechi”

 
Development Strategies PDF Print E-mail
Thursday, 03 March 2011

Strategia de dezvoltare locala este un document strategic, o Constitutie locala, care abordeaza problemele locale existente si traseaza directiile si prioritatile de dezvoltare avind la baza potentialul local (resursele umane, naturale, financiare, institutionale, organizationale, culturale, etc.)

Strategia prezinta tabloul general al problemelor si aspiratiilor comunitatii, a prioritatilor acesteia, un tablou integru al potentialului local o harta de dezvoltare locala careia i se subscriu pachetul de proiecte/ programe considerat de cetateni prioritar in momentul elaborarii.

 

Strategia de dezvoltare locala asigura implicarea generala a actorilor locali, a cetatenilor in elaborarea si implementarera ei pe termen mediu si lung si a proiectelor pe termen mediu si scurt care deriva din viziunea si obiectivele strategice.

 

IDU discpune de capacitatile si resursele necesare pentru elaborarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea implementatii strategiillor la nivel local. In acest sens IDU a acordat asistenta pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare in peste 40 localitati din Republica Moldova, inclusiv: Orasele Telenesti, Stefan Voda, Nisporeni, Calarasi, satele Verejeni, Mindresti, Festelita, Antonesti, Carahasani, Raciula, Valea Trestieni, etc.

 

Metodologia aplicata de IDU la elaborarea strategiilor de dezvoltare locala ofera comunitatilor sa dispuna de un doment care:

-       Este elaborat in contextul PUG si a Regulamentului local de urbanism

-       Orienteaza eforturile actorilor locali (publici, private, comunitatea in sine), resursele acestora catre un program prioritizat de interventie pe termen scurt si mediu, pe baza unei viziuni si obiective de dezvoltare pe termen lung

-       Orienteaza programele sectoriale, ale institutiilor si organizatiilor locale, aspiratiile sectorului privat in asigurarea unei dezvoltari economice local durabile

-       Asigura fundamentarea solicitarilor de finatare pentru proiectele prioritare ale comunitatii

-       Asigura baza pentru o relatie reciprioc avantajoasa cu localitatile din vecintate.

 
Investment Projects PDF Print E-mail
Thursday, 03 March 2011

Un Proiect investitional este o investitie de resurse pe o perioada determinata, avand ca scop realizarea unui obiectiv sau unui set de obiective precise si menirea de a imbunatati o stare de lucruri nefavorabila existenta.

 

In opinia noastra proiectele investitionale sunt esenţiale pentru atingerea obiectivelor strategice ale unei organizaţii sau a obiectivelor strategice de dezvoltare a unei comunităţi. Proiectele reprezintă, de fapt, modalitatea prin care este implementată strategia de dezvoltare a unei comunităţi sau a unei organizaţii. Iată de ce este necesar ca proiectele să fie elaborate la cele mai inalte standarde pentru a optine sursele financiare solicitate.

 

In acest sens IDU aplica cele mai noi abordari si metode de elaborare a proiectelor investitionale: PCM, Abordarea prin Matricea cadrul Logic, Bugete de performanta.

 

In perioada ultimilor 5 ani IDU a acordat asistenta pentru peste 70 localitati pentru elaborarea proiectelor majoritatea din care au obtinut finantare de la diferiti donatori, precum: UNDP, Programul de Vecintate ale Uniunii Europene 2004-2006, Programul Uniunii Europene Republica Moldova-Ucraina-Romania 2007-2013, GTZ, Ambasadele SUA, Olandei, Norvegiei; Fundatia Soros Moldova, Fundatia Eurasia, CEI KEP, etc.

 
Training PDF Print E-mail
Thursday, 03 March 2011

Principiile de management al calitatii, pe care se fundamenteaza activitatea oricarei institutii sau organizatii, evidentiaza importanta managementului resurselor umane si necesitatea unei instruiri adecvate a personalului.

 

Personalul de la toate nivelurile ar trebui instruit pentru a indeplini angajamentul organizatiei de a furniza produse si servicii la o calitate ceruta, in conformitate cu cerintele si asteptarile beneficiarilor.

 

IDU ofera cursuri de instruire in urmatoarele domenii:

-       Managementul proiectului: elaborarea si implementarea proiectelor

-       Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale

-       Elaborarea strategiilor de dezvoltare locala

-       Managementul Resurselor Umane

-       Managementul calitatii in administratia publica locala.

 

Cursurile sunt organizate in baza programelor de instruire in conformitate cu necesitatile de instruire ale cursantilor.

 

Cursurile sunt sustinute de lectori calificati si experimentati, cu o bogata experienta pedagogica si practica.

 
Conferences PDF Print E-mail
Thursday, 03 March 2011

Lansarea sau finalizarea proiectelor, dezbaterile si discutiile pentru anumite tematici si subiecte de interes sunt foarte importante pentru asigurarea implementarii cu succes a proeictelor, stabilirea unor relatii de parteneriat favorabile, etc. In acest sens IDU acorda asistenta in organizarea si desfasurarea conferintelor si evenimentelor publice: dezbateri, mese rotunde, ateliere de lucru.

 

Succesul unei conferinte depinde de o serie de factori care necesita o atentie deosebita. Planificarea, organizarea, responsabilitatea precum si coordonarea fiecarui detaliu sunt doar o parte din activitatiile pe care le asiguram in organizarea si desfasurarea unor astfel de evenimente.

 

Serviciile de asistenta constau in: asigurarea bunului mers al conferintei, intocmirea programului / agendei, asigurarea suportului tehnic, informarea participantilor, asigurarea vizibilitatii evenimentului, asigurarea comunicarii cu mass-media, suport logistic.

 
Consulting PDF Print E-mail
Thursday, 03 March 2011

Consultanta este o activitate continua a IDU oferita diferitor categorii de beneficiari in domeniile de interes ale organizatiei sau pentru implementarea proiectelor. In acest sens consultanta oferita de IDU este o metoda de a oferi ajutor si asistenta in cadrul diverselor activitati realizate de beneficiarii serviciului si ca un serviciu de asistenta profesionala.

 

Consultanta oferita de IDU ajuta Beneficiarilor sa raspunda la multiplele cerinte de asistenta venite din partea Beneficiarilor, asigura intelegerea mai usoara si mai rapida a fenomenelor si proceselor legate de dezvoltarea urbana durabila.

 

IDU ofera servicii de consultanta in urmatoarele domenii:

-       Managementul proiectelor: elaborarea, promovarea, implementarea proiectelor, monitorizarea si evaluarea

-       Elaborarea Planurilor Urbanistice Generale

-       Elaborarea strategiilor de dezvoltare locala

-       Organizarea consultărilor publce la nivel local pe dverse teme si subiecte.

-       Elaborarea planurilor de afaceri, studiilor de piaţă, analizelor socio-economice si studiilor de fezabilitate.

-       Organizarea şi desfăşurarea sondajelor de opinie publică, interviurilor, chestionarilor.

-       Organizarea şi desfăşurarea seminarelor de instruire pe diverse tematici.

-       Expertizarea legislaţiei naţionale şi ajustarea acesteia la standardele internaţionale.

-       Servicii de intermediere in stabilirea relaţiilor de colaborare şi cooperare transfrontalieră, inter-minicipale şi de Parteneriat Public Privat.

 

 
Studies PDF Print E-mail
Thursday, 03 March 2011

Reiesind din domeniile de activitate IDU elaborează studii de cercetare pe diverse domenii.

 

Studiile elaborate de IDU reprezinta documente tehnico-economice in care pe baza datelor, informatiilor, cercetarilor realizate si cerintelor Beneficiarilor se analizeaza, se stabilesc si se propun recomandari, propuneri, variante rationale de solutionare a problemelor cercetate, posibile de realizate din punct de vedere, social, tehnic si fezabile economic.

 

In ultimii 3 ani IDU a realizat diverse studii de cercetare care cuprind o gama diversa de subiecte si tematici. Cele mai apreciate studii au fost:

-       Studiu privind cartografierea serviciilor prestate în patru raioane pilor din Moldova în domeniul angajării în cîmpul muncii, protecție socială și antreprenoriat

-       Studiul fortei de munca din mediul rural, inclusive prin prisma de gen

-       Studiu al situaţiei curente a gestionarii patrimoniului unitatilor adminsitrativ teritoriale

-       Implementarea conceptului Bugetului pe Bază de Performanţă în operaţiunile Administraţiilor Publice Locale în Moldova

-       Îmbunătăţirea gestionării fondului de locuinţă în Republica Moldova

-       Patrimoniul cultural al Mun. Chişinău: starea actuală şi perspective de dezvoltare.